Neale Donald Walsch

Udforsk din bevidsthed
“Guddommelige samtaler” (på engelsk “Conversations With God” som betyder “Samtaler med Gud”) er en række bøger skrevet af amerikaneren Neale Donald Walsch. De opstod fordi han en nat satte sig ned og skrev et vredt og fortvivlet brev til Gud. Han var vred fordi hans liv var en fiasko – han var ikke lykkelig og havde aldrig penge nok. Brevet sluttede med spørgsmålet: “Hvad har jeg gjort siden jeg fortjener et liv så fuldt af evendelige kampe?” Han skulle til at lægge kuglepennen fra sig, men den blev siddende i hans hånd. Og så begyndte den at skrive af sig selv: “Ønsker du virkelig svar på alle spørgsmålene, eller er det bare for at få luft?” Og dialogen med Gud var i gang…

Samtalerne er et opgør med “religionernes Gud”: den vrede, hævntørstige gud, den gud der vil tilbedes, den gud der vil ofres til, den gud som sorterer alt og alle i “rigtigt og forkert” – med andre ord den selvmodsigende gud (alkærlig, men hævntørstig – almægtig, men fuld af behov som menneskene skal opfylde). Vi får erstattet den Gud med en Gud som man ikke kan lade være med at tro på! En Gud som så at sige er langt mere troværdig (tro-værdig!).

Bøgerne er vidunderligt skrevet! Det at de er skrevet som en samtale, gør dem lettere at læse (men der er alligevel passager hvor man skal holde tungen lige i munden!). Neale bliver ved at spørge til han (og læseren) forstår svaret, og dermed bliver tingene virkelig uddybet. Og så er det gjort med humor. Alt sammen noget der bærer budskabet ned på jorden hvor det hører hjemme.

Guddommelige samtaler – 1. bog

Den første bog i serien handler primært om de ting der er tæt på os i hverdagen, f.eks. kroppen, parforhold, økonomi, sex, penge, succes, smerte og tilgivelse.

Uddrag fra bogen:

“Alle menneskelige handlinger motiveres dybest set af den ene af to følelser: Frygt eller kærlighed. I virkeligheden er der kun to følelser – kun to ord i sjælens sprog. De er yderpunkterne i den store polaritet som jeg skabte, da jeg frembragte universet og jeres verden, sådan som I kender den i dag.

Det er de to punkter – alfa og omega – som gør, at det system som I kalder “relativitet” findes. Uden de to punkter, uden de to begreber kunne der ikke eksistere andre begreber.

Enhver menneskelig tanke og enhver menneskelig handling udspringer af kærlighed eller frygt. Der findes ingen anden menneskelig motivation, og andre begreber er kun afledninger af de to. De er blot forskellige versioner – forskellige fordrejninger af samme sag.

[…]

Enhver menneskelig handling udspringer af kærlighed eller frygt, og ikke blot de der har med parforhold at gøre. Beslutninger der berører handel, industri, politik, religion, unges uddannelse, et lands sociale program, et samfunds økonomiske mål, valg der involverer krig, fred, angreb, forsvar, aggression, underkastelse; afgørelser om at begære eller give, spare sammen eller dele ud, forene eller splitte – ethvert frit valg du nogen sinde foretager, udspringer af én af de eneste to mulige tanker: En tanke med kærlighed eller en tanke med frygt.

Frygt er den energi der trækker sammen, lukker, indskrænker, jager, skjuler, ophober, skader.

Kærlighed er den energi der udvider, åbner, udsender, støtter, afdækker, deler, heler.

Frygt dækker vores kroppe med tøj; kærlighed tillader os at være nøgne. Frygt klæber og hager sig fast i alt hvad vi har; kærlighed giver alt hvad vi har, væk. Frygt holder hårdt, kærlighed holder ømt. Frygt griber fat, kærlighed giver slip. Frygt nager, kærlighed mildner. Frygt ødelækker, kærlighed bygger op.

Enhver menneskelig tanke, ethvert ord eller enhver handling udspringer af den ene eller den anden følelse. Det kan du ikke ændre, for der er ikke andre at vælge imellem. Men du kan frit vælge mellem de to følelser.”

(side 29-33)

Guddommelige samtaler – 2. bog

Denne anden bog handler mere om samfundsrelaterede og globale emner: forurening, sult, social lighed/ulighed, politik osv. Gud fortæller her hvordan vi er nødt til at ændre vores forståelse af hvem og hvad vi er, hvis vi vil gøre noget ved vores globale problemer. Vi må forstå at vi alle er ét. Der findes kun én af os – ét væsen. Med den forståelse kommer forståelsen af at alt hvad vi gør ved os selv, gør vi ved andre. Og alt hvad vi gør ved andre gør vi ved os selv.

Uddrag fra bogen:

“Giv aldrig den form for hjælp som svækker. Insistér aldrig på at give den hjælp, som du tror er nødvendig. Oplys den eller de trængende om alt, hvad du har at give – og lyt så til, hvad de ønsker; se, hvad de er rede til at modtage.

Giv den hjælp som ønskes. Ofte siger den eller de pågældende eller viser ved deres adfærd, at de blot ønsker at være i fred. På trods af, hvad du synes, du gerne ville give, kan det at lade dem være i fred være den største gave, du kan give på det tidspunkt.

Hvis noget andet på et senere tidspunkt ønskes eller begæres, bliver du gjort opmærksom på det, hvis du kan give det. Hvis du kan, så giv det.

Men stræb efter ikke at give noget, som svækker. Det, der svækker, er det, der fremmer eller fremkalder afhængighed.

Der findes sandelig altid en eller anden måde, hvorpå du kan hjælpe andre, som også styrker dem.

Fuldstændigt at ignorere tilstanden hos en anden, som oprigtigt søger din hjælp, er ikke løsningen, for det styrker ikke den anden mere at gøre for lidt end at gøre for meget. For at være ved højere bevidsthed må du ikke forsætligt ignorere brødres og søstres virkelige tilstand, idet du hævder, at den største gave, du kan give dem, er at lade dem “stege i deres eget fedt”. Den holdning er den højeste grad af selvretfærdighed og arrogance. Den tillader dig blot at retfærdiggøre din ikkeindblanding.

Jeg henviser dig igen til Jesu liv og lære.

For det var Jesus, som fortalte jer, at jeg ville sige til dem ved min højre side: “Kom hid, I velsignede børn, arv det rige, som jeg har beredt jer.

Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog jer af mig.

Jeg var nøgen, og I gav mig klæder; jeg var syg, og I så til mig; jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

Da skal de svare mig: Herre! når så vi dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gav dig at drikke? Når så vi dig fremmed og tog os af dig, eller nøgen og gav dig klæder? Når så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig?

Og jeg skal svare og sige til dem: Sandelig siger jeg jer: hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.”

Dette er min sandhed, og den står til alle tider.

(side 198-199)

Guddommelige samtaler – 3. bog

Første bogs tema var “individuelle sandheder”. Anden bogs tema var “globale sandheder”. Her i bog 3 er vi så nået til de “universelle sandheder”. Dvs. her svarer Gud på spørgsmål som “hvad sker der når vi dør?”, “er der liv på andre planeter?”, “hvad er tid?” og “er selvmord i orden?”.

Uddrag fra bogen:

“Mener du at det ikke er forkert at tage livet af sig? [spørger Neale]

[Gud svarer] Der er ikke noget tilfredsstillende svar på spørgsmålet, fordi selve spørgsmålet rummer to fejlagtige begreber; det er baseret på to forkerte antagelser; det indeholder to fejl.

Den første fejlagtige antagelse er at der findes noget som hedder “rigtigt” og “forkert”. Den anden fejlagtige antagelse er at drab er muligt. Selve spørgsmålet falder fra hinanden når det bliver undersøgt nærmere.

“Rigtigt” og “forkert” er polære filosofiske størrelser i et menneskeskabt værdisystem der intet har med den sande virkelighed at gøre – en pointe jeg har fremført gentagne gange i løbet af denne samtale. Ydermere udgør de ikke engang konstante størrelser inden for jeres eget system, men er snarere værdier som skifter fra tid til anden.

I foretager ændringerne og forandrer holdning til disse værdier som det passer jer (hvilket I som væsener gør rigtigt i), men i hele forløbet insisterer I på at I ikke har ændret holdning, og at der er tale om uforanderlige værdier som udgør kernen i jeres samfundsmæssige integritet. I har dermed bygget jeres samfund på et paradoks. I bliver ved med at ændre værdier samtidig med at I erklærer dem for uforanderlige værdier som I … tjah, værdsætter!

[…]

Forstå at “rigtigt” og “forkert” er produkter af jeres forestillingsevne, og at “i orden” og “ikke i orden” blot er bekendtgørelser om jeres seneste præferencer og forestillinger.

Hvad for eksempel spørgsmålet om at tage sit eget liv angår, er den aktuelle forestilling hos hovedparten af menneskene på kloden i dag at det “ikke er i orden” at gøre det.

På samme vis insisterer mange af jer stadig på at det ikke er i orden at hjælpe et andet menneske som ønsker at tage sit eget liv.

I begge tilfælde siger I at det skal “forbydes ved lov”. I er formentlig kommet til den konklusion fordi afslutningen på livet indtræffer ret hurtigt. Handlinger som i løbet af en længere periode gør en ende på livet, er ikke i modstrid med loven selv om resultatet er det samme.

Hvis et menneske i jeres samfund således dræber sig selv med en pistol, går hans familie glip af livsforsikringen. Gør han det ved hjælp af cigaretter, sker det ikke.

Hvis en læge hjælper dig med dit selvmord, kaldes det drab, men hvis tobakskompagniet gør det, kaldes det handel.

Det virker som om det hos jer bare er et spørgsmål om tid. Det legale i selvødelæggelse – det “rigtige” eller “forkerte” i det – har tilsyneladende meget at gøre med hvor hurtigt handlingen udføres og hvem der udfører den. Jo hurtigere døden indtræder, jo mere “forkert” synes det at være. Jo langsommere døden er, jo mere glider det hen mod at være “i orden”.

[…]

[Neale spørger] Så et menneske som gør en ende på sit eget liv bliver ikke straffet af Gud?

[Gud svarer] Jeg straffer ikke, jeg elsker.

(side 163-166)

Venskab med Gud

I denne bog fortæller Neale om sit liv (på Guds opfordring). Igennem hans historie kommer de rundt om forskellige emner, og hovedtemaet i bogen er – som titlen også siger: Hvordan opnår man et venskab med gud? De opstiller syv trin:

“1. Kende Gud
2. Stole på Gud
3. Elske Gud
4. Tage Gud til sig
5. Bruge Gud
6. Hjælpe Gud
7. Takke Gud”

(side 55-56)

De syv trin fungerer også i omvendt rækkefølge:

“Hvis du takker Gud, hjælper du Gud med at hjælpe dig.
Hvis du bruger Gud, tager du Gud til dig i dit liv.
Hvis du tager Gud til dig, elsker du Gud.
Hvis du elsker Gud, stoler du på Gud.
Og hvis du stoler på Gud, er det helt sikkert at du kender Gud.”

(side 219-220)

Samvær med Gud

Denne bog er intet mindre end genial! Det er svært (når man selv har læst alle bøgerne) at vurdere om man kan læse den uden at have læst de andre først, men skulle vi nøjes med at anbefale én af disse bøger, ville det være denne her!

I denne bog er det kun Gud der taler. Dvs. den er ikke skrevet i samtaleform som de andre. Bogen omhandler Menneskets ti illusioner:

1. Illusionen om savn
2. Illusionen om fiasko
3. Illusionen om splid
4. Illusionen om utilstrækkelighed
5. Illusionen om krav
6. Illusionen om dom
7. Illusionen om fortabelse
8. Illusionen om betingelser
9. Illusionen om overlegenhed
10. Illusionen om uvidenhed

Disse ti illusioner er indbyrdes afhængige på den måde at pga. den første opstod den anden – pga. den anden opstod den tredje osv.

Savn: Vi tror at der er noget Gud savner, og at det er noget vi skal give ham. Dette er en illusion! Gud kan intet savne, for Gud er alt.

Fiasko: Vi tror (på trods af at vi kalder Gud ‘almægtig’!) at Gud kan ønske noget og ikke få det. Dette er en illusion! Gud er almægtig.

Splid: Vi tror at vi er adskilt fra Gud. Dette er en illusion! Når Gud er alt, er han også os – og vi er ham. Vi kan ikke være adskilt fra os selv!

Utilstrækkelighed: Vi tror ikke der er nok til alle. Ikke nok kærlighed, mad, penge, land… Dette er en illusion! Og pga. denne illusion slår folk hinanden ihjel. Men der er rigeligt til alle!

Krav: Vi tror at der er noget vi er nødt til at gøre for at få det der ikke er nok af. For når der ikke er nok, så må der være noget vi skal gøre for at være blandt dem der får det der er. Dette er en illusion! Guds kærlighed er ubetinget. Han kræver intet, og derfor kan ingen gøre noget som får ham til at give dem mere end andre.

Dom: Vi tror at hvis vi ikke gør det vi er nødt til at gøre (illusionen om krav), bliver vi straffet. Dette er en illusion skabt på bagrund af de andre illusioner – at Gud kan savne noget som vi skal give ham, og som vi kan mislykkes i at give ham. Hvis der er krav, må der jo være en der dømmer om kravene er opfyldt, og hvis de ikke er opfyldt, må der være en form for straf.

Fortabelse: Vi tror at ovennævnte straf består i evig fortabelse. Døden er ikke en straf, da alle jo dør, så der må være noget mere – altså en mulighed for et godt efterliv (himmel) eller et skidt efterliv (helvede). Dette er en illusion! Gud er den højeste kærlighed og vil aldrig kunne dømme os til evig fortabelse. Men i stedet for at indse dette og fjerne illusionen, fandt vi på illusionen om:

Betingelser: Vi tror at Guds kærlighed er betinget. (Det må den jo være når han kan finde på at sende nogle i Helvede). Vi tror at Gud kun elsker os hvis vi opfører os på en bestemt måde. Dette er en illusion! Når Gud er os, og vi er Gud, hvordan kan vi så opføre os på en måde han ikke bryder sig om?

Overlegenhed: Vi tror at nogle af os er bedre mennesker end andre. At nogle af os er mere “rigtige” end andre. Fordi vi mener at vi har regnet ud hvad det er Gud vil have, og når vi ved det, er det os der kan opføre os “rigtigt” og dermed gøre krav på Guds kærlighed. Dette er en illusion! Vi er alle ét, og alle er dermed lige.

Uvidenhed: Vi tror at der er ting vi hverken kan eller skal vide. Der er så mange der tror at det er dem der har ret, at vi bilder os ind at vi ikke kan vide hvordan det virkelig er. Dette er en illusion! Vi bærer alle sandheden dybt inde i os. Vi behøver kun at huske.

Uddrag fra bogen:

“Man har fortalt jer at der er noget jeg savner fra jer, og at hvis I ikke giver mig det, kan I ikke vende hjem til enheden med mig.
Det er ikke sandt.
Ingen af disse udsagn er sande.
Man har fortalt jer at I er adskilt fra mig, og at I er adskilt fra hinanden.
Det er ikke sandt.
Ingen af disse udsagn er sande.
Man har fortalt jer at der ikke er nok, og at I derfor er nødt til at konkurrere med hinanden om alt, mig indbefattet.
Det er ikke sandt.
Ingen af disse udsagn er sande.
Man har fortalt jer at hvis I ikke gør hvad jeg forlanger i denne konkurrence, bliver I straffet, og at straffen er at blive dømt til evig pine.
Det er ikke sandt.
Ingen af disse udsagn er sande.
Man har fortalt jer at min kærlighed til jer er betinget, og at hvis I kender og indfrier mine betingelser, og alle de betingelser som er nødvendige for at vinde konkurrencen om livet, er I overlegne.
Det er ikke sandt.
Ingen af disse udsagn er sande.
Endelig har man fortalt jer at I ikke ved at disse udsagn er usande, og at I aldrig kan vide det fordi det er alt for meget for jer at fatte.
Det er ikke sandt.
Ingen af disse udsagn er sande.
HER KOMMER SANDHEDEN…

1. Gud savner intet.
2. Gud kommer ikke til kort, og det gør I heller ikke.
3. Intet er adskilt fra noget andet.
4. Der er nok.
5. Der er intet I er nødt til at gøre.
6. I vil aldrig blive dømt.
7. I vil aldrig fortabes.
8. Kærlighed kender ingen betingelser.
9. Intet kan være overlegent i forhold til sig selv.
10. I ved allerede alt dette.”

(side 88-89)

Er det ikke smukt? :o)

De nye åbenbaringer

Denne nyeste bog i serien (i skrivende stund) handler om hvordan vi opnår verdensfred. Gud fortæller at det problem vi har i verden, hverken er politisk, økonomisk eller militært, men åndeligt! Det er simpelthen vores syn på Gud/Livet der er skyld i at vi handler som vi gør (dvs. slår hinanden ihjel, tillader at folk dør af sult osv.) Hvis vi var klar over hvordan Livet hang sammen, ville vi automatisk behandle hinanden og verden bedre. På den led er der ikke meget nyt i denne bog – de ti illusioner fra forrige bog fortæller faktisk det hele. Det nye er at vores fejlagtige opfattelser bliver pindet godt og grundigt ud i form af en hel del citater fra bl.a. Biblen, Koranen og Bhagavad-Gita.

Uddrag fra bogen (oversat fra den engelske udgave af Anja Lysholm):

“[Gud] Der er fem ting I kan vælge nu hvis det I ønsker at opnå er at ændre jeres verden og den selvdestruktive retning den bevæger sig i:

1. I kan vælge at erkende at nogle af jeres gamle overbevisninger om Gud og om Livet ikke længere fungerer.
2. I kan vælge at erkende at der er noget I ikke forstår om Gud og om Livet, og at forståelsen af dette vil ændre alt.
3. I kan vælge at være villige til at en ny forståelse af Gud og Livet nu bliver fremsat, og at den forståelse kunne skabe en ny måde at leve på på jeres planet.
4. I kan vælge at have modet til at udforske og undersøge denne nye forståelse, og, hvis den passer med jeres indre sandhed og viden, at udvide jeres trossystemer til at omfatte den.
5. I kan vælge at leve jeres liv som demonstrationer af jeres højeste og mest storslåede overbevisninger i stedet for benægtelser af dem.

Dette er de Fem Trin til Fred, og hvis I tager imod dem, kan I ændre alt på jeres planet.

[Neale] Hvorfor denne fokus på Gud og vores overbevisninger? Hvorfor beder du os ikke om at ændre vores verdensomspændende politiske eller økonomiske systemer? Hvorfor beder du os ikke om at ændre vores love og stoppe vores vold og dele vores ressourcer og holde op med vores diskrimination og sætte en stopper for vores undertrykkelse og omfordele vores overflod og gøre en ende på vores krige og leve i fred?

[Gud] Fordi det altsammen er ændringer i adfærd.

[Neale] Er vores adfærd ikke netop det vi er nødt til at ændre nu?

[Gud] Jo. Hvis det I beslutter at I nu ønsker, er en verden der lever i fred og harmoni, så er svaret ja.

[Neale] Okay, der fik du mig. Jeg forstår det ikke. Hvorfor taler du om overbevisninger når det vi skal gøre er at ændre vores adfærd?

[Gud] Fordi overbevisninger skaber adfærd.”

(Side 14-15)

Gud er åbenbart ret vild med punktopstillinger!;o) I denne bog får vi også (eller skulle jeg sige “primært”) de ni nye åbenbaringer (de nye åbenbaringer som bogens titel henviser til). De er i og for sig ikke nye, men mere en opsummering af de ting han har fortalt. Det “nye” ligger i at vi skal (hvis vi har lyst!) tage alle de gamle åbenbaringer (fra biblen, koranen osv) og udvide med disse nye, og dermed skabe en ny åndelighed/spiritualitet. Det er den forståelse af Gud/Livet der vil ændre vores adfærd og skabe en bedre verden.

Uddrag fra bogen:

“Gå nu ud og gør dette frydefulde arbejde. Vær nu min budbringer. Tag nu mine Nye Åbenbaringer og sæt dem godt fast i dit sind, dybt i dit hjerte og permanent ind i din sjæl.

Disse ord efterlader jeg hos jer, disse gaver giver jeg jer. De kan ændre jeres verden for evigt.

1. Gud er aldrig holdt op med at kommunikere direkte med mennesker. Gud har kommunikeret med og igennem mennesker fra tidens begyndelse. Gud gør det i dag.
2. Ethvert menneske er lige så specielt som ethvert andet menneske der nogensinde har levet, lever nu eller nogensinde vil leve. I er alle budbringere. Hver eneste af jer. I bringer bud til livet om livet hver dag. Hver time. Hvert øjeblik.
3. Ingen vej til Gud er mere direkte end nogen anden vej. Ingen religion er den “eneste sande religion”, og ingen profet er den “eneste sande profet”.
4. Gud har ikke brug for noget. Gud kræver ikke noget for at blive lykkelig. Gud er lykken selv. Derfor kræver Gud ikke noget af nogen eller noget i universet.
5. Gud er ikke et enkelt Overvæsen der bor et eller andet sted i Universet eller uden for det, og som har de samme følelsesmæssige behov og er underkastet det samme følelsesmæssige kaos som mennesker. Det Som Er Gud kan ikke såres eller skades på nogen måde, og har derfor ingen grund til at hævne sig eller straffe.
6. Alting er Et. Der er kun Et, og alting er dele af dette Ene Som Er.
7. Der er ikke noget der hedder Rigtigt og Forkert. Der er kun Det Der Fungerer og Det Der Ikke Fungerer, afhængigt af hvad det er du søger at være, gøre eller have.
8. Du er ikke din krop. Den du er, er grænseløs og uden ophør.
9. Du kan ikke dø, og du vil aldrig blive dømt til evig fortabelse.

(side 339-341)

De danske oversættelser af bøgerne er udkommet på Borgens Forlag og kan købes hos boghandlerne og gennem Borgens Bogklub.

Forfatterens officielle hjemmeside: http://www.cwg.org

Når man læser disse bøger, er der ét spørgsmål man næppe kan undgå at stille sig selv: “Er det virkelig Gud der taler til/gennem Neale Donald Walsh?” Vores holdning er at det faktisk kan være fuldstændig ligegyldigt! Disse bøger kunne være skrevet af dig, os, tiggeren, narkomanen, Dronningen, Walt Disney… hvem som helst – og kan være en kanalisering af en hvilken som helst ånd på denne eller den anden side. Det er BUDSKABET der er det vigtige her. Det er det man skal læse og forholde sig til. Hvis man har behov for at det skal være Gud selv før man tror på det, ja så har man faktisk misset hele pointen. For ser man det ud fra den betragtning at vi alle er Gud, kan det faktisk ikke være andre!

Obs! Der er siden denne artikel blevet skrevet, kommet en del flere bøger til i serien.

2 thoughts on “Neale Donald Walsch

  1. Jeg er meget begejstret for dvd Et med gud Jeg er meget begejstret.
    Jeg vill gerne tilmelde mig til mødet med Neal D.Valsch….. Kan i være mig bejælplig !!!!!

    m.v.h. Svea heldtberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.